Pravice in dolžnosti

Človekove pravice so pravice vseh nas in so zapisane v Deklaraciji o človekovih pravicah, v raznih konvencijah ter v Ustavi Republike Slovenije. Pravice otrok in mladih do osemnajstega leta starosti pa so poleg teh, zaradi svoje pomembnosti, zapisane še posebej. Natančneje jih določa Konvencija o otrokovih pravicah, ki so jo podpisale mnoge države po svetu, med katerimi je tudi Slovenija.

Pravice otrok izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah. Ta izhaja iz otrokovih potreb in utemeljuje posebno skrb za otroka. Poudarja koristi otroka in izraža prepričanje, da otrok potrebuje za svoj razvoj ustrezno kakovostno okolje. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.

Cilj konvencije je določiti merila za zaščito otrok pred zanemarjanjem in zlorabo, s čimer se na različnih stopnjah soočajo v vseh državah vsak dan. Konvencija dopušča in upošteva različne kulturne, politične in materialne okoliščine v državah. Najpomembnejše vodilo je otrokova korist. Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Otrokom v vrtcu zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn., optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.

Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim uvajanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomije presoje.

PRAVICE STARŠEV:
– do vpogleda v program za predšolske otroke (Kurikulum),

– do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
– do zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu zasebnih podatkov,
– postopnega uvajanja otroka v vrtec, do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku,
– do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu ter oddelku, pri tem morate starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne posegati v strokovno avtonomijo vrtca.

PRAVICE OTROK:
– optimalen razvoj ne glede na spol, socialno varnost in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesni in duševni razvoj,
– optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju,
– uresničevanje zahtev po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti – ki jo mora omogočiti organiziranost življenja in dela v vrtcu,
– omogočati vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost, ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje,
– vrtec je svetovno nazorsko nevtralen.

OBVEZNOSTI STARŠEV:

Starši ob sprejetju otroka v vrtec prejmejo v podpis Pogodbo o sprejemu otroka v vrtec in odločbo o plačevanju višine oskrbnine. S podpisom pogodbe se starši obvežejo, da bodo spoštovali dogovore v zvezi s plačevanjem oskrbnine in z vrtčevskimi pravili.

Od staršev se pričakuje, da se bodo zanimali za otrokovo vzgojo in razvoj, ter da bodo sodelovali z vzgojnim osebjem vrtca.

Poškodbe, bolezen – obveščanje: predšolski otroci so zaradi svoje radoživosti, nespretnosti in precenjevanja svojih sposobnosti veliko bolj izpostavljeni možnostim poškodb. Zato je nujno, da imamo telefonsko številko, na katero ste dosegljivi. Ko poškodba zahteva zdravniško pomoč ali če ima otrok visoko temperaturo ipd. vas bomo o tem takoj obvestili. O manjših poškodbah (udarnine, odrgnine, ugrizi ipd.) in vzroku nastanka vas bo opozorila vzgojiteljica ko boste prišli po otroka. Pred vstopom otroka v vrtec morate z njim opraviti zdravniški pregled in prinesti zdravniško potrdilo o pregledu in cepljenosti otroka. Vzgojitelja morate opozoriti na morebitne zdravstvene posebnosti otroka. Starši naj v vrtec pripeljejo le zdravega otroka, saj se bolan otrok slabo počuti, obenem pa ogroža zdravje drugih otrok. Zdravil v vrtcu ne dajemo, razen, če prinesete zdravniško potrdilo, da lahko otrok ob določeni uri vzame določeno dozo zdravila. Zdravil, ki jih dobite za domače zdravljenje (brez recepta), ne dajemo. Starši morajo vrtcu sporočati morebitna obolenja otrok in v primeru posebnih obolenj pisna zdravniška navodila.Starši morajo poskrbeti za zdravo, udobno in varno obleko in obutev otrok, ki naj bo podpisana ali kako drugače označena na otrokovo ime, da ob istih modelih ni zmede glede lastništva. Za primer morebitnih »nezgod« naj ima otrok v vrtcu nadomestna oblačila – oddate jih v garderobni predal otroka. V vrtec ni dovoljeno prinašati predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok (žvečilni gumi, ogrlice, hitro pokvarljiva živila,…). Odsvetujemo tudi nakit. Otrok po dogovoru s strokovnima delavkama v skupino lahko prinaša svoje igrače ali dragocene stvari, vendar vrtec ne more sprejeti odgovornosti za poškodovanje ali izgubo le-teh. Otroka spremljajo starši v vrtec osebno oziroma ga spremlja od njih pooblaščena polnoletna oseba oziroma oseba starejša od 10 let, če to dovolijo otrokovi starši (5. odstavek 91. člena Zakona o varnosti cestnega prometa, Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5: ” Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma mladoletnice (v nadaljnjem besedilu: mladoletniki), če to dovolijo starši, posvojitelji oziroma posvojiteljice (v nadaljnjem besedilu: posvojitelji), skrbniki oziroma skrbnice (v nadaljnjem besedilu: skrbniki) oziroma rejniki oziroma rejnice (v nadaljnjem besedilu: rejniki) otroka.”). Starši morajo otroka v vrtcu zapustiti ali prevzeti le v prisotnosti strokovne delavke vrtca in ga ne smejo puščati samega v garderobi, drugi igralnici ali celo pred vrtcem! V okviru poslovnega časa je otrok lahko v vrtcu prisoten do največ 9 ur dnevno. Ob izpisu otroka iz vrtca je potrebno 1 mesec pred izpisom podati pisno vlogo za izpis otroka iz vrtca.