Pogosta vprašanja in odgovori

Za vas smo pripravili tudi odgovore na vprašanja, ki so največkrat postavljena: 

Ali ima vrtec Kobacaj koncesijo?
Da, Občna Grosuplje je vrtcu podelila koncesijo, na podlagi katere se višina oskrbnine obračuna enako kot v javnem vrtcu.

Ali je drugi otrok (če ima v vrtec vključenega tudi starejšega brata ali sestro) upravičen plačila?
Zakon o uravnoteženju javnih financ je z začetkom leta 2013 prinesel spremembo, na podlagi katere drugi otrok, vključen v vrtec, ni več povsem brezplačen, ampak morajo zanj starši plačevati 30% cene, ki bi jo plačevali, v kolikor bi bil to edini otrok v družini, vključen v vrtec. Razliko plačata država in občina.

Kakšna je ekonomska cena vrtca?
Ekonomska cena, ki jo je potrdil Občinski svet Občine Grosuplje je 519 eur za otroke prve starostne skupine (1-3 let) in 410 eur za otroke druge starostne skupine (3-6 let). Starši plačujejo oskrbnino v odstotku glede na mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače:

Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Kobacaj Grosuplje

Kako se obračuna oskrbnina v primeru odsotnosti otroka?
Za vsak dan odsotnosti otroka se odšteje glede na odločbo o višini plačila vrtca sorazmeren del zneska prehrane.

Kakšni so pogoji za sprejem otroka v vrtec?
Otroka mora izpolnjevati naslednja pogoja: star mora biti najmanj 11 mesecev in skupaj z vsaj enim od staršev mora imeti prijavljeno stalno bivališče v občini Grosuplje. V kolikor je povpraševanje večje od števila prostih mest, imajo prednost otroci, katerih starejši sorojenec (brat ali sestra) je že vključen v naš vrtec in datum prispetja vloge.

Ali bo lahko otrok obiskoval vrtec do vstopa v šolo?
Da. Vrtec ima izpolnjene vse pogoje za sprejem otrok tako prve (1 – 3 let) starostne skupine, kakor tudi druge (3-6 let) starostne skupine. 

Kakšen je delavnik vrtca?
Delavnik je odvisen od potreb staršev. V letošnjem letu smo na podlagi potreb staršev oblikovali naslednje delavnike: enota Adamičeva od 6.15 ure do 16.30 ure, enota Brezje od 6.30 do 16.30 ure ter enota Mlačevo 6.30 do 16.30 ure. 

Kako je s prehrano otrok?
V enotah vrtca imamo zgolj razdelilne kuhinje. Obroke nam pripravlja vrtec Pedenjped iz Ljubljane. Hrana je prilagojena glede na starost otrok (za najmlajše in starejše od 2 let). Jedilnike lahko starši vsakodnevno spremljajo na oglasni deski vrtca ali na spletni strani.
Posebne – dietne – jedilnike nudimo samo otrokom, ki imajo potrdilo pediatra, da lahko uživajo samo določeno vrsto prehrane. 

Kako je z uvajanjem?
Pred sprejemom otroka v vrtec organiziramo uvodni sestanek, na katerem predstavimo oddelek, pedagoške delavce in način uvajanja (glede prisotnosti staršev, stvari, ki jih otrok potrebuje v vrtcu, samega bivanja v vrtcu,…). Sočasno se vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice s starši dogovorita za individualen pogovor, na katerem se imajo možnost bolje spoznati in pogovoriti o morebitnih posebnostih otroka.

Ali sprejemate otroke tudi med letom?
Samo v primeru prostih mest. V letošnjem šolskem letu žal ni več prostih mest.