Politika zasebnosti

INFORMACIJE POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V ZASEBNEM VRTCU KOBACAJ

Zasebni vrtec Kobacaj oz. Zavod Kobacaj je grosupeljski največji zasebni koncesijski vrtec s štirimi dislociranimi enotami, v katere so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

Za potrebe izvajanja predšolske vzgoje Zasebni vrtec Kobacaj obdeluje osebne podatke otrok in njihovih zakonitih zastopnikov na podlagi vsakokrat veljavnega Zakona o vrtcih ter na podlagi privolitve zakonitih zastopnikov otrok oz. le-teh samih.

V nadaljevanju so podane informacije posameznikom v zvezi z varstvom osebnih podatkov, skladno s členom 13 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

 

 1. Obdelava osebnih podatkov 

Upravljavec osebnih podatkov, zbranih na spletni strani www.kobacaj.si, oziroma v okviru spletnega portala Zasebnega vrtca Kobacaj, je:

                Zasebni vrtec KOBACAJ

Velika Loka 47

1290 Grosuplje

DŠ: 31674925

http: http://www.kobacaj.si

Tel: 041/358-398

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 1. Katere osebne podatke obdelujemo in na kakšni pravni podlagi? 

Zasebni vrtec Kobacaj obdeluje osebne podatke vpisanih in vključenih otrok ter osebne podatke staršev oz. zakonitih zastopnikov otrok.

Na podlagi vsakokrat veljavnega Zakona o vrtcih (tj. na zakonski podlagi) skladno s točko c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

 • osebno ime otroka in staršev,
 • naslov stalnega in začasnega prebivališča otroka in staršev,
 • datum rojstva in spol otroka,
 • EMŠO otrok in staršev,
 • šifro otroka,
 • navedbo programa, enote in oddelka, v katerega je vključen otrok,
 • datum vključitve otroka v vrtec, datum izpisa ter druge podatke, ki so potrebni za ugotavljanje izpolnjevanja kriterijev za sprejem otroka, ki jih je določila občina,
 • naslov za stike, telefonsko številko staršev ali naslov elektronske pošte osebe, ki je vzgojitelju dosegljiva med otrokovim bivanjem v vrtcu in podatke o prisotnosti otrok v vrtcu,
 • podatke o socialnem položaju družin v vrtec vključenih otrok za potrebe vodenja evidence plačila staršev,
 • podatke o zdravstvenih posebnosti otroka, ki izhajajo iz potrdila pediatra ali specialista,
 • podatke o družinski, socialni anamnezi in razvojni anamnezi, podatke o diagnostičnih postopkih in postopkih strokovne pomoči ter strokovna mnenja pristojnih institucij, za potrebe vodenja evidence otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč,
 • podatke o posebnih ukrepih za varovanje in zaščito otrok na podlagi sodnih ali upravnih odločb ali drugih izvršljivih naslovov.

Poleg zgoraj navedenih osebnih podatkov Zasebni vrtec Kobacaj na podlagi privolitve staršev oz. zakonitih zastopnikov otrok, v skladu s točko a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, obdeluje tudi naslednje vrste osebnih podatkov:

 • datum vpisa otroka v vrtec,
 • naslov za stike, telefonsko številko staršev ali naslov elektronske pošte osebe, ki je otroka vpisala v vrtec,
 • osebno ime otroka,
 • datum rojstva otroka,
 • navedbo programa, enote in oddelka, v katerega je vključen otrok,
 • fotografije otroka,
 • zvočni posnetki otroka,
 • video posnetki otroka,
 • osebno ime, vrsta sorodstvenega razmerja in kontaktni podatki oseb, pooblaščenih za spremstvo otroka na poti v in iz Zasebnega vrtca Kobacaj,
 • uporabniško ime in geslo uporabnika spletnega portala na spletni strani kobacaj.si.

Zgoraj navedene osebne podatke Zasebni vrtec Kobacaj pridobivamo neposredno od staršev oz. zakonitih zastopnikov otrok, na katere se podatki nanašajo, ter iz uradnih zbirk osebnih in drugih podatkov, ki jih v Republiki Sloveniji upravljajo za to pooblaščeni državni organi ter organi samoupravnih lokalnih skupnosti.

 1. Katere piškotke zbiramo? 

Zasebni vrtec Kobacaj zbira podatke glede samega obiska spletne strani www.kobacaj.si, ti. piškotki.

Spletna stran uporablja piškotke, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani ali za boljšo uporabniško izkušnjo obiskovalca spletne strani, in sicer

 • "Zapomni se me" - piškotek, za shranjevanje gesla ob prijavi na portal Kobacaj.si, če uporabnik označi polje "Zapomni se me",
 • "JB Cookie" - piškotek za pomnjenje strinjanja z politiko zasebnosti,
 • "Rechapta" - piškotek za ločevanje med ljudmi in roboti - izdajatelj Google.inc

Nastavitve o uporabi piškotkov lahko posameznik kadarkoli spremeni v brskalniku svojega računalnika ali mobilne naprave. V primeru izklopa piškotkov posamezne funkcionalnosti spletnih strani morda ne bodo delovale enako učinkovito.

 1. Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke? 

Zasebni vrtec Kobacaj obdeluje osebne podatke, zbrane na zakonski podlagi, za potrebe vodenja evidence vpisanih otrok in evidenco vključenih otrok, evidence plačil staršev, evidence otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč ter evidence upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna. Namen obdelave posamezni osebnih podatkov za vodenje navedenih zbirk so določeni v vsakokrat veljavnem Zakonu o vrtcih.

Zasebni vrtec Kobacaj obdeluje osebne podatke, zbrane na podlagi privolitve staršev oz. zakonitih zastopnikov otrok, za namene:

 • neposrednega komuniciranja (preko elektronske pošte, po telefonu, preko spletne strani),
 • organiziranja razstav z izdelki mojega otroka v prostorih vrtca in na spletnih straneh Zasebnega vrtca Kobacaj, dostopnih z uporabniškim imenom in geslom,
 • obveščanja o aktivnostih in delu Zasebnega vrtca Kobacaj (npr. dogodki, izobraževanja in seminarji, ki jih organizira vrtec Kobacaj sam ali v sodelovanju s pogodbenimi partnerji),
 • predstavitve dela in aktivnosti Zasebnega vrtca Kobacaj v tiskovinah vrtca (glasilo vrtca, publikacija vrtca),
 • javne predstavitve dela in aktivnosti Zasebnega vrtca Kobacaj (lokalni časopis, zunanje ustanove),
 • organiziranje nastopov, na katerih bo vključen moj otrok,
 • posredovanje osebnih podatkov za potrebe javnih objav (npr. javni natečaji),
 • posredovanje osebnih podatkov o posebnostih otroka (npr. zdravniška potrdila),
 • za vodenje postopka vpisa in izpisa otroka v vrtec ter postopka rezervacij.
 1. Komu posredujemo vaše osebne podatke?

Poleg zasebnega vrtca Kobacaj osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci. To so fizične in pravne osebe, ki nudijo strokovno svetovanje ali tehnično podporo pri izvajanju dejavnosti vrtca Kobacaj, ob enem pa za vrtec Kobacaj izvajajo posamezne naloge, ki pomenijo obdelavo osebnih podatkov. 

Zasebni vrtec Kobacaj ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov z naslednjimi uporabniki (obdelovalci):

 • izvajalci računovodskih storitev, 
 • vzdrževalci spletne strani kobacaj.si in informacijskih storitev, 
 • izvajalci svetovalnih in podpornih storitev (pedagoški vodja, specialni pedagog, pripravljavci hrane, izvajalci interesnih dejavnosti idr.),
 • občina, kjer ima otrok prijavljeno stalno prebivališče,
 • ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Zasebni vrtec Kobacaj osebnih podatkov ne iznaša v tretje države. 

 1. Koliko časa hranimo vaše osebne podatke? 

Zasebni vrtec Kobacaj hrani osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi zakona, skladno z zakonskimi roki. V kolikor ni za posamezno vrsto osebnega podatka določeno drugače, praviloma hramba traja 1 leto po odhodu otroka iz vrtca ali 10 let (npr. za računovodske namene).

Zasebni vrtec Kobacaj hrani osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi privolitve do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov ali 1 leto po izpisu otroka iz vrtca.

Zasebni vrtec Kobacaj si pridržuje pravico do hrambe osebnih podatkov najdlje 30 dni po izpolnitvi navedenih rokov hrambe.

Uporabnikom spletne strani ali spletnega portala za starše je vsak trenutek zagotovljena pravica do preklica dane privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Uporabnik lahko preklic privolitve pošlje elektronsko na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po pošti na naslov Zasebni vrtec KOBACAJ, Velika Loka 47, 1290 Grosuplje. V kolikor ni iz zahteve uporabnika razvidno drugače, bo preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov obravnavan kot zahteva za trajni izbris uporabniškega profila in s tem povezanih osebnih podatkov. Izbris osebnih podatkov bo izveden največ v roku 30 dni od prejete zahteve. O izbrisu osebnih podatkov bo posameznik obveščen.

 1. Katere pravice imajo posamezniki? 

Zasebni vrtec Kobacaj uporabnikom spletnega portala za starše, zagotavlja vse pravice skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Posamezniki lahko od Zasebnega vrtca Kobacaj pričakujejo:

 • lasten nadzor nad svojimi osebnimi podatki, 
 • možnost popravka ali spremembe osebnih podatkov,
 • možnost omejitev obdelave osebnih podatkov,
 • trajni izbris osebnih podatkov z izbrisom uporabniškega profila, 
 • prenos osebnih podatkov ter
 • izvrševanje pravice do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov. 

Posameznik lahko svoje pravice uresničuje s pisno zahtevo, posredovano na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali poštni naslov Zasebni vrtec KOBACAJ, Velika Loka 47, 1290 Grosuplje. Zasebni vrtec Kobacaj se zavezuje posredovati informacije oziroma odgovoriti na posameznikovo zahtevo v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v 30 dneh od prejema zahteve. 

Zoper ravnanja Zasebnega vrtca Kobacaj je posamezniku zagotovljena tudi pravica do ugovora ali pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, skladno z veljavno zakonodajo (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 1. Avtomatizirano odločanje

Zasebni vrtec Kobacaj ne sprejemata odločitev, ki bi temeljile na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov posameznikov in ne izvaja profiliranja posameznikov.

 1. Končne določbe 

Ta politika zasebnosti zavezuje obiskovalce spletnega mesta www.kobacaj.si ter uporabnike spletnega portala za starše. 

Zasebni vrtec Kobacaj si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev te politike zasebnosti. Politika zasebnosti je na spletni strani www.kobacaj.si javno dostopna.

Politika prične veljati z dnem 1. 3. 2022.

 

Grosuplje, 28. 2. 2022

Zasebni vrtec Kobacaj