Vloge za sprejem otroka v vrtec za šolsko leto 2020/21 sprejemamo do konca aprila leta 2020 oz. do zapolnitve mest. Po končanem vpisu oblikujemo oddelke v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS 75/05 s spremembami).

Pogoj za sprejem v vrtec je starost najmanj 11 mesecev. Ko je otrok vključen v vrtec, mu ni potrebno za prihodnje šolsko leto oddati nove vloge.

Vse zainteresirane prosimo, da oddate e-vlogo preko naše spletne strani.

O možnostih sprejema bomo obveščali najkasneje do 15.5.2020.

Za oddane vloge se Vam vnaprej najlepše zahvaljujemo!

PREDNOSTNI KRITERIJI ZA SPREJEM

V kolikor bi število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa, preseglo število prostih mest, se pri sprejemu v vrtec prednostno upoštevajo naslednji kriteriji:

– stalno bivališče v občini Grosuplje,
– vključenost starejšega otroka v vrtec Kobacaj,
– datum prispetja vloge.

Pri razporejanju otrok v enote oz. oddelke upoštevamo predvsem starostni kriterij.
Vpis med letom je mogoč samo, če so prosta mesta.

Vpis je zaključen, ko starši oddajo vso potrebno dokumentacijo (v celoti izpolnjena vloga za vpis s pripadajočimi obrazci in potrdili, vlogo za znižano plačilo vrtca in podpisana pogodba z vrtcem). S podpisom pogodbe starši potrdijo, da so seznanjeni in da se strinjajo s splošnimi pogoji vrtca.

Spremembe, ki nastanejo med letom in vplivajo na izračun položnic (naslov, število družinskih članov, sprememba družinskih prejemkov ipd.), je potrebno takoj javiti vodstvu vrtca.

Izpise med letom je potrebno podati pisno in sicer en mesec pred želenim izstopom (v primeru zdravstvenih težav, z zdravniškim potrdilom ni odpovednega roka).

PLAČILO VRTCA

Ekonomska cena, ki jo je potrdil Občinski svet Občine Grosuplje je 557 eur za otroke prve starostne skupine (1-3 let) in 440 eur za otroke druge starostne skupine (3-6 let). Starši plačujejo oskrbnino v odstotku glede na mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače:

Zakon o uravnoteženju javnih financ je z začetkom leta 2013 prinesel spremembo, na podlagi katere drugi otrok, vključen v vrtec, ni več povsem brezplačen, ampak morajo zanj starši plačevati 30% cene, ki bi jo plačevali, v kolikor bi bil to edini otrok v družini, vključen v vrtec. Razliko plačata država in občina. Tretji otrok je brezplačen (pod pogojem, da so vsi trije otroci predšolski).

Kako se obračuna oskrbnina v primeru odsotnosti otroka? Za vsak dan odsotnosti otroka se odšteje glede na odločbo o višini plačila vrtca sorazmeren del zneska prehrane.
Poleg tega se v primeru daljše, neprekinjene odsotnosti plačuje: – neprekinjena odsotnost otroka do vključno 5 delovnih dni – plačilo staršev po odločbi v nezmanjšani vrednosti; – neprekinjena odsotnost otroka od 6 do vključno 10 delovnih dni – plačilo staršev se zniža na 80 % plačila po odločbi, – neprekinjena odsotnost otroka od 11 do vključno 15 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 60 % plačila po odločbi, – neprekinjena odsotnost otroka od 16 do vključno 22 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 50% plačila po odločbi; – neprekinjena odsotnost otroka nad 22 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 40% plačila po odločbi.

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev morajo starši vsaj 14 dni pred sprejemom otroka v vrtec oddati na krajevno pristojni Center za socialno delo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, na podlagi katere se ugotavlja višina plačila vrtca glede na povprečni mesečni dohodek na družinskega člana.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Več: http://www.mddsz.gov.si/znizano_placilo_vrtca/

POTDILO PEDIATRA

Najkasneje ob vstopu v vrtec morajo starši vzgojitelju svojega otroka dostaviti tudi potrdilo pediatra glede zdravstvenega stanja otrok (cepljenje, alergije), ki pa ne sme biti starejše od meseca dni.

UVAJANJE OTROKA

Vse informacije glede uvajanja otroka boste dobili na uvodnem sestanku, ki ga organiziramo pred sprejemom v vrtec. Na tem sestanku starše seznanimo z načeli uvajanja ter predstavimo skupino in pedagoški tim oddelka otroka.

Staršem novo sprejetih otrok omogočimo individualno srečanje z otrokovo vzgojiteljico pred vstopom, kjer se pogovorite o vašem otroku in načinu uvajanja v vrtec. Uvajanje naj bo postopno, zato si zanj vzemite čas. Ob vaši prisotnosti v skupini se bo otrok počutil varneje in se tako hitreje navadil na osebe, ki bodo skrbele zanj in novo okolje.